Jurnalın 2023 - N1(100) nəşri - YÜKLƏ Onlayn bax
Mündəricat

QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

İSMAYILZADƏ S.C.

Sabirlərin etnik tarixinə dair

5-9

ИСМАЙЛОВА С.А.

"Женский султанат" в период Османской империи

10-15

МАМЕДОВА Э.К.

Исторические корни искусственно созданной армянской государственности на Южном Кавказе

 

16-22

YENİ DÖVR

MUSA RƏHIMOĞLU (QULİYEV)

 

A.S.Qriboyedov  və  Naxçıvan

 

23-27

HƏSƏNOV H.N.

XIX əsrin birinci rübündə Qarabağ xanlığında siyasi proseslərə dair

 

28-35

NOVRUZOVA A.Z.

XIX əsrdə Qarabağ əhalisi və etnodemoqrafik proseslər

36-41

MƏMMƏDOV A.A.

Şimali Azərbaycanın Şəki bölgəsində ipəkçilik sənaye sahəsində əmtəə-pul münasibətlərinin formalaşması haqqında

42-46

ƏHMƏDOVA E.İ.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev (sxemli təhlil)

47-67

ASİR DÖVR

ƏSGƏROVA Z.Q.,

MƏMMƏDOVA A.M.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti

 

68-76

ABBASOVA G.Ə.,

MİRZƏYEV K.İ.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət quruculuğu sahəsində parlamentin rolu

77-85

 

İSMAYILOV S.

1920-ci illərdə Azərbaycanda aparılmış ali məktəb islahatla­rının Bakı Dövlət Universitetinin tədris həyatına təsirləri

 

86-91

АББАСОВ Т.Н.

Опыт борьбы с международным терроризмом

в контексте политико-правовой базы США

 

92-96

АХУНДОВ Р.

Энергетическая политика Азербайджанской Республики на современном этапе (2022-2023)

 

97-101

BABAZADƏ M.V., ƏFQANLI C.

 

ABŞ və Avropa İttifaqı dünyanın bipolyar şəraitində

 

102-107

İSMAYILZADƏ X.

ABŞ - CXR münasibətlərinin təşəkkülünə dair

108-112

MƏMMƏDOV Z.

UNESCO-nun 43-cü Bakı sessiyası

113-119

ASLANLI G.M.

Azərbaycan Respublikasının regionlarında idmanın inkişafına dair

 

120-125

XOŞQƏDƏM İSLAM,

PƏNAHOV A.

 

Şuşa -Azərbaycanın milli mədəni sərvətidir

126-132

QULİYEVA G.Ş.

XX əsrin əvvələrində (20-30-cu illər) Türkiyə-İran münasibətləri

 

133-138

CƏFƏROVA G.M.

1946-1950-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində tədris və elmi-tədqiqat işləri

 

139-142

HEYDƏROV İ.

Azərbaycanda sənaye və nəqliyyatın inkişafı

(1969-1982-ci illər)

 

143-147

ŞELEMANOV E.

Azərbaycan Respublikası xarici siyasətində Şərqi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı siyasi əlaqələr

 

148-151

MƏHƏMMƏDLİ D., QASIMLI H.

Şəki-Zaqatala iqtisadi regionunun turizm sahəsinə dair kitabxana-informasiya təminatı

 

152-158

НАГИЕВА Ш.

Стратегическое значение Зангезурского коридора

159-162

İBADLI V.Ə.

Fransa prezidenti Jak Şirakın xarici siyasət konsepsiyası

163-166

 

MƏMMƏDLİ C.

Gerhard Şröder dövründə Almaniya Federativ Respublikası­nın xarici siyasətində Avro-Atlantika təhlükəsizlik istiqaməti  (1998-2005)

 

 

167-176

HÜSEYNLİ O.

Azərbaycanın Baltikyanı ölkələrlə mədəni əlaqələri (Latviya, Litva, Estoniya timsalında)

 

177-182

ABDULLAYEVA N.F.

Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd məsələləri: tarixə ekskurs

183-188

MƏMMƏDOVA A.

Azərbaycan Respublikası beynəlxalq və regional sülhməramlı fəaliyyətin tərəfdaşıdır

 

189-194

SALİHA GİZEM ÖNDER

Sovyetler Birliğinin “Bir Etni-Bir Toprak” İlkesi Çerçevesinde Türkistan Halklarının Kendi Kaderini Tayin Hakkının Mümkünlüğü

 

 

195-200

ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA, MUZEYŞÜNASLIQ

DADAŞOV Ə.N.

Paleometal dövrünün maldarlıq təsərrüfatı və onun əsas istiqamətləri

 

201-208

AVŞAROVA İ.N.

Xocalı-Gədəbəy tayfalarının maddi-mədəniyyətində qrifon təsvirləri

 

209-213

ОРУДЖЕВА Л.Р.

Роль культуры и искусства в изучении общественного строя на основе археологических материалов в эпоху средней бронзы в Азербайджане

 

 

214-219

ƏLİZADƏ A.M.

Azərbaycanda sənətkarlığın inkişaf tarixindən

220-225

ƏLİYAROVA V.

Böyük Borsunlu kurqanından  tapılmış təbərzin balta və onun Azərbaycanda paralelləri haqqında

 

226-231

VƏLİYEVA A.A.

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirə-ev muzeyləri

232-235

SƏMƏDZADƏ Ü.

Gənclərə sosial kateqoriya kimi yanaşma

236-239

MƏNBƏŞÜNASLIQTARİXŞÜNASLIQDEMOQRAFİYAMETODİKA

HACIYEV İ.

Mirzəbağır Əliyevin “Qanlı günlərimiz”əsəri Naxçıvanın 1918-1920-ci illər tarixi üçün mühüm və etibarlı mənbədir

 

240-248

MƏMMƏDOV A.B.

XX əsrin II yarısı Rusiya alimlərinin ailə ilə bağlı tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri

 

249-254

ƏMİRLİ İ.C.

Formasiyalararası torpaq formaları

255-258

HÜSEYNOVA K.

Türkiyə tarixçilərinin tədqiqatlarında Qarabağ problemi

259-264

HƏSƏNOVA S.N.

Azərbaycan Səfəvi imperiyasının tənəzzülünə dair tarıxşünaslıq materiallarının qısa təhlili

 

265-269

HƏŞİMOVA A.Q.

Orta əsrlər dövründə Qarabağın ərazisi və sərhədləri

270-274

MƏMMƏDLİ B.A.

Tarixi idrak və onun prinsiplərinə dair

275-281

YUBİLEYLƏR, XATİRƏLƏR

SADIQOVA İ.

İ.H.Nərimanov məktəbinin qadın yetirmələri

282-285

 


© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]