Jurnalın 2023 - N3(102) nəşri - YÜKLƏ Onlayn bax
Mündəricat
TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ – 100
MEHMET YÜCE Kuruluşundan Günümüze Kadar Türkiye Cumhuriyetinin Ekonomik Gelişimi: Uygulanan Temel Ekonomik Politikalar, Mevcut Durum Ve Geleceğe Yönelik Perspektifler 5-21
HÜSEYİN ALTINALAN Azərbaycan və Ermənistan arasında informasiya müharibəsi: Azərbaycanda medianın inkişafında Ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu 22-28
АЛИЕВА С. Некоторые аспекты образовательной политики Турецкой Республики 29-37
GÖYÜŞLÜ M. Azərbaycan-Türkiyə Media Platforması Türk Dünyasının inteqrasiyasında mühüm rol oynaya bilər 38-43
YUSİBOVA G.Y. Azərbaycan-Türkiyə hərbi münasibətlərinin ilkin hüquqi bazasının təhlili 44-49
QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR
QARAYEVA G.İ. Abbasilər xilafəti dövründə elmin inkişafı 50-56
YENİ DÖVR
RƏHİMOVA S. XIX əsrin ilk sülsündə Qarabağ əhalisinin etnik mənzərəsinə dair (Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyası Aktlarının materiallarında) 57-64
HÜSEYNOV C.Ə. XIX əsrin sonlarında çar Rusiyasının Şimali Azərbaycandakı aqrar siyasətinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında 65-72
ƏLİYEVA N. Birinci dünya müharibəsinin sonlarında Böyük Britaniyanın Cənubi Qafqaz siyasətində neft amili 73-77
AĞAYEV M. Sultan II Əbdülhəmid dövründə Osmanlı-Qacar xanədanlığı münasibətləri 78-85
MÜASİR DÖVR
ДЖАЛИЛОВ А., РЗАЕВ А.А., АЛИЕВ А. Высшее образование и культура в период Азербайджанской Демократической Республики 86-96
CƏFƏROV T., CƏFƏROVA Ş.Ş. Erməni Milli Şurasının Şuşada keçirilən qurultayları və onların AXC üçün nəticələri (1918-20-ci illər) 97-102
MƏMMƏDOV N. Heydər Əliyev və Şuşa şəhər əhalisinin sosial rifahının yüksəlməsi (1960-cı illərin sonu və 1980-ci illərin əvvəlləri) 103-113
KƏRİMOVA E.A. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ilk dövrü III Respublikaya gedən yolun mühüm mərhələsidir 114-118
MƏHƏRRƏMOVA A.F. XX əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycan teatrında rejissor işi (Akademik Dövlət Dram Teatrının nümunəsində) 119-126
BAXIŞOV M. Avropa İttifaqı XXI əsrin ikinci onilliyində: inteqrasiyanın problemləri 127-132
OSMANLI M.P. Azərbaycan xalqının xilaskarı 133-136
İSMAYILZADƏ X. XX əsrin 90-cı illərində ABŞ-ÇXR münasibətlərinin zəifləməsi nəticəsində baş verən dəyişikliklər 137-141
İBRAHİMLİ M.B. Sumqayıt şəhərində əhalinin sosial rifah halının yüksəldilməsi (2006-2008-ci illər) 142-147
HACIYEV A. Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafı (konseptual və praktiki inkişaf kontekstində) 148-156
NAĞIYEVA R. Siyasi şüur və sosial tərəqqi vahid tamın iki mühüm komponenti kimi: qarşılıqlı əlaqələrin təhlili 157-162
ƏLİVƏRDİYEVA T.Ə. Azərbaycanda separatist meyillərin vətəndaş müharibəsinə çevrilməsinin qarşısının alınmasında Heydər Əliyevin rolu 163-169
HÜSEYNLİ O. Heydər Əliyevin Azərbaycan xarici siyasətində əvəzedilməz rolu 170-175
ŞÜKÜRLÜ Ə. Qazaxıstanla siyasi əlaqələrin inkişafında Heydər Əliyevin rolu 176-179
ИСМАИЛОВА А. Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в интеграции тюркоязычных государств 180-186
ORXAN MUSA Azərbaycan Respublikası – İtaliya Respublikası: parlamentlərarası əlaqələr – maraqlar, təcrübə, nəticə 187-192
БАГИРОВА У.И. Грузия в геополитических интересах крупных держав 193-197
ƏHMƏDOV K. Müasir dövrdə Çinin xarici siyasətinin analizi 198-204
СУЛЕЙМАН-ЗАДЕ Л. Влияние искусственного интеллекта на международные отношения и дипломатию 205-212
БАЙРАМОВА Э. Возникновение доктрины и процесс формирования политики неприсоединения в международных отношениях 213-218
ДЖАФАРЛЫ Х. Помощь США Афганистану в борьбе с терроризмом (2001-2008 гг.) 219-225
BALAYEVA E.M. “Elm” Nəşriyyat-Poliqrafiya idarəsindən “Elm” Nəşriyyat Evinə inkişafı tarixindən 226-228
MƏMMƏDOVA K.Ə. Elmi kitabxanaların marketinq fəaliyyətində fandrayzinqin rolu 229-232
RƏHİMOVA G.Y. Siyasi kimliyin formalaşmasında sosiallaşmanın rolu 233-238
MÜRSƏLOV N. Dövlət müstəqilliyinin bərpası və Azərbaycanda kitabxana işinin hüquqi problemləri 239-242
ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA, MUZEYŞÜNASLIQ
SARIYEVA İ.Ş. Evlilik fəaliyyətinə təsir edən koqnitiv proseslər 243-248
MİRZƏXANLI Q.E. Heydər Əliyev fondunun maddi-mənəvi xəzinəsi. Heydər Əliyev muzeyi 249-252
RƏHİMOV Ə.F. Ahısqa (mesxetı) türklərinin mədəni həyatı 253-256
MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ, DEMOQRAFİYA, METODİKA
İSMİXANOV M., ÇIRAQOVA V. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin nəzəri irsində Azərbaycan tarixi və onun tədrisi məsələləri 257-261
MƏMMƏDLİ S.R. 1918-ci il Şamaxı soyqırımının dəhşətli üzü 262-265
ƏSƏDOVA R. Birinci Dünya müharibəsinin Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri probleminin tarixşünaslığı 266-272
MƏMMƏDLİ B.A. Azərbaycan Respublikası və ABŞ arasında ilk siyasidiplomatik münasibətlərin qurulması Vətən tarixşünaslığında 273-278
ABBASOVA S. 1918-1920-ci illər hadisələrinin Quba bölgəsinin ərazi və əhali coğrafiyasına təsiri 279-283
FƏRƏCOV Ş.F. XIX əsrdə Şimali Azərbaycan əhalisinin demoqrafik vəziyyəti (siyahıyaalmalar əsasında) 284-289
DÜZƏLİŞ
ABDULLAYEV İ. Azərbaycanda sənaye və nəqliyyatın inkişafı (1969-1982-ci illər) 290-294
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]