Jurnalın 2024 - N1(104) nəşri - YÜKLƏ Onlayn bax
Mündəricat
QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR
QƏNİMƏTLİ E. Göytürk hökmdarı Bilgə Xaqan (716-734) 5-9
ZƏRBƏLİYEV Ü. Azərbaycan Qaraqoyunlu ordusunda mühasirə silahları və vasitələri 10-15
ORUCOVA A. Venesiya elçiləri Ağqoyunlu və Səfəvi saraylarında (XV əsrin II yarısı – XVI əsrin I yarısı) 16-23
QOCAYEVA N. Sultan Süleymanın “İraqeyn” səfəri 24-29
MÜASİR DÖVR
HACIYEV İ. Naxçıvan diyarında hərbi-siyasi vəziyyət və muxtariyyət statusunun əldə edilməsi (1917-1921-ci illər) 30-42
RƏHİMOĞLU-QULİYEV M. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qurucularından biri – Mirzə Vahab Həsənzadə 43-48
HÜSEYNOVA G. Azərbaycan milli qurtuluş hərəkatının ideoloqu və lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin həyatı və dövlətçilik fəaliyyətinə dair 49-56
NURİYEVA İ.T. Postmüharibə dövründə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində yenidənqurma işləri və “Böyük qayıdış” proqramı 57-63
HÜSEYNLİ R. Azərbaycan milli dövlət quruluşunun dirçəlməsi hərəkatının unudulmaz nümayəndəsi – Məmməd Əmin Rəsulzadə 64-68
İBRAHİMOVA P. Türkdilli dövlətlər arasında vahid informasiya məkanının yaradılmasını zəruri edən amillər və bu istiqamətdə ilk addımlar 69-75
АХУНДОВ Р. Развитие международных связей Азербайджанской Республики на современном этапе 76-82
NAGIYEVA N. Postkolonializm və Azərbaycan dövlətinin dil siyasəti 83-88
ГАДЖИНСКАЯ Н. В едином порыве братской солидарности: Азербайджан и Тюркский мир 89-99
ƏLİYEVA V. Rusiya - Azərbaycan münasibətlərində hərbi-siyasi amillər 100-109
MƏMMƏDZADƏ Ü. Region dövlətləri ilə münasibətlərin tənzimlənməsində Heydər Əliyevin rolu 110-117
ƏMİRLİ İ. Türkiyə -Yaponiya münasibətləri 1950-1960-cı illərdə 118-121
ШАБАНОВА Х.Ф. Азербайджанский легионер Абдуррахман Фаталибейли и его деятельность в годы Второй мировой войны 122-126
ДЖАФАРЛИ Х. Помощь США Афганистану в борьбе с терроризмом (2001-2008 гг.) 127-133
MƏMMƏDOVA S. Ağıllı bina texnologiyalarının universitet kitabxanalarında tətbiq istiqamətləri 134-139
QURBANOVA M. Ənənəvi erməni terror siyasəti: terrorizmin milliləşdirilməsi və Ermənistan 140-145
BAYDAROV Z. “Böyük qayıdış” proqramı çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təhsilin bərpası 146-150
ŞADİYEVA A. “Əsrin müqaviləsi” və Yaponiya 151-155
ƏHMƏDOV K. Çinin xarici siyasətində Tayvan məsələsi 156-160
MƏMMƏDZADƏ M. XXI əsrdə Atlantik münasibətlər: əməkdaşlıq və ziddiyyətlər 161-167
İBRAHİMOV İ. Türkiyənin Mərkəzi Asiyadakı yumşaq güc siyasəti - TİKA (Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi) 168-175
ƏKBƏRLİ N.F. Maddi-mədəni, dini irsimizin erməni vandalizminə məruz qalması və bu cinayətlərə YUNESKO-nun münasibəti 176-180
MƏMMƏDOV T. İcra hakimiyyətinin institusionallaşması problemi 181-185
MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ, TARİXİ ÇOĞRAFİYA, DEMOQRAFİYA, METODİKA
 İSMİXANOV M., ÇIRAQOVA V. Təlim texnologiyaları və onların tətbiqi mexanizmi  186-190
ORUJOVA S. About some questions regarding problems of the historical geography of Karabakh’s region Askeran 191-196
ABASOVA L.Q., MİRZƏYEVA A.A. Müasir dövrdə uşaq ədəbiyyatı sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər 197-203
ELMƏDDİN BEHBUD “Xocavənd” ensiklopediyasının nəşrə hazırlanması və redaktə xüsusiyyətləri 204-209
YUBİLEYLƏR, XATİRƏLƏR
İSMAYILOVA S.A. Professor Əsməd Muxtarovanın timsalında Azərbaycan qadını 210-212
ABDULLAYEV M.Q. Görkəmli tarixçi alim İbrahim Zeynalov – 70 213-214
Düzəliş
BƏYLƏROV Ə. Qloballaşma dövründə dinlərarası münasibətlər 215
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]