Jurnalın 2023 - N4(103) nəşri - YÜKLƏ Onlayn bax
Mündəricat
QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR
MƏMMƏDOV İ.A. Azərbaycan torpaqlarını vahid dövlət halında birləşdirən sülaləyə dair 5-11
QURBANOVA S. İspaniya-Səfəvi əlaqələrində Antonio de Qoveanın səfərlərinin əhəmiyyəti 12-16
RUİNTƏN S.F. Terminlərlə Osmanlı tarixi: “Sancaq sistemi”, “Qardaş qətli”, “Ekber ve Erşed sistemi”, “Qəfəs sistemi” 17-24
YENİ DÖVR
MUSAYEVA Sh. Manifestations of colonial policy in Yelizavetpol governorate (1868-1900 years) 30-35
PAŞAYEVA E.M. XVII –XVIII əsrlərdə Krım türklərinin mədəniyyəti 25-29
ХАРСИЕВ Б.М.-Г К вопросу о проекции ислама в Ингушетии в XIX-XX вв. 36-42
ƏSƏDOVA R. Birinci Dünya müharibəsi dövründə İrəvan quberniyasında demoqrafik dəyişikliklər 43-47
MÜASİR DÖVR
HACIYEV İ. Behbud Ağa Şahtaxtinskinin dövlətçilik və diplomatik fəaliyyəti 48-57
ADIGÖZƏLOVA A. Аzərbаycаn Xаlq Cümhuriyyətinın milli siyasəti 58-64
İSMAYILOV S.Ə. Bakı Dövlət Universitetinin ilk Nizamnaməsi haqqında 65-69
ВЕЛИЕВ Я., РЗАЕВ А.А. Гейдар Алиев - архитектор и созидатель внешнеполитической идеологии Азербайджанской Республики 70-74
EYYUBOV İ. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisidir 75-82
АББАСОВ Т.Н. Об истории российско-турецких отношений в ХХ столетии: от конфронтации к партнерству 83-89
GÜLƏLİYEVA A. Müasir dövrdə dövlətlərarası münasibətlərdə ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipi 90-94
İSKƏNDƏROVA S.E. İslam Konfransı Təşkilatından İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına doğru 95-99
ABBASOVA G.Ə. Multikulturalizmin milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında rolu 100-104
İBRAHİMOVA P. Türk dövlətlərinin strateji əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri və İkinci Qarabağ müharibəsinin Özbəkistan mediasında əksi 105-111
XANƏLİYEV C. Azərbaycan SSR-də sovet milli siyasəti ətrafında ixtilaflar və milli münasibətlərin kəskinləşməsi (1920-ci illərin ilk yarısı) 112-118
MUSAYEVA Z.S. 1980-ci illərdə Azərbaycan mədəniyyətının əsas istiqamətləri 119-123
FATMA BETÜL, AYDEMİR BAŞ SSRİ-də “Sinatra doktrinası” dövründə Qazaxıstandakı vəziyyətin Azərbaycan mətbuatında əksi (“Kommunist” və “Xalq qəzeti” nümunəsində) 124-130
MUSTAFAYEVA L. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələləri 131-134
ABDULLAYEV İ. Azərbaycanda kommunikasiya və rabitənin inkişafı 135-140
ŞAMİLOVA A.M. Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi probleminin həllinin ictimai-siyasi fəallığın artmasına təsiri 141-144
QULİYEV S. Ulu öndərin hüquqi dövlət sahəsində misilsiz xidmətləri 145-148
HAJIGADIRLI U. Fundamentals of foreign policy and Poland's security policies after the destruction of the bipolar world system 149-157
BAYRAMOVA Z.T. Rusiya-Ukrayna müharibəsində Türkiyənin mövqeyi 158-163
ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA, MUZEYŞÜNASLIQ
DADAŞOV Ə.N. Eneolit dövrü əkinçiliyi və əkinçilik alətləri 164-168
ИБРАГИМОВА Р.М. Общие сведения о некоторых народах Северного Кавказа в письменных источниках XIX века 169-174
YUSİFOVA D. Azərbaycanın orta əsr şəhər və qalalarında aparılan arxeoloji tədqiqatlara dair 175-179
İMANZADƏ Ə. Cənubi Amerikanın mistik geoqlifləri – Naska cizgiləri 180-184
MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ, DEMOQRAFİYA, METODİKA
MƏMMƏDOV A.B. XX əsrin ikinci yarısı – XXI əsrin əvvəlləri Rusiya tarixşünaslığında əhalinin təbii artım tempinin azalması ilə bağlı tarixi demoqrafiyanın aktual problemləri 185-192
MƏMMƏDLİ B.A. Vətən tarixşünaslığında Azərbaycan-ABŞ münasibətləri (1993-1997-ci illər): anlaşılmaz münasibətlərdən – strateji tərəfdaşlığa doğru 193-202
NADİROV A.H. Əhməd bəy Ağaoğlunun Azərbaycan tarixşünaslığında yeri 203-207
AŞUROVA G.R. XIX əsrdə Gəncə bölgəsi üzrə əhalinin ailə vəziyyəti demoqrafik problemlər kontekstində 208-210
ГАСЫМОВА М.Е. Мультимедийные презентации как средства обучения на уроках истории 211-215
ELMƏDDİN BEHBUD “1920-ci ilədək ali məktəblərdə oxumuş azərbaycanlılar” adlı (8 cildlik) ensiklopedik soraq kitabının nəşri xüsusiyyətləri 216-220
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]