Jurnalın 2023 - N2(101) nəşri - YÜKLƏ Onlayn bax
Mündəricat

HEYDƏR ƏLİYEV – 100

“Azərbaycan xalqının milli dövlətçilik tarixində Heydər Əliyev zirvəsi”

Respublika konfransı, 05.05.2023. Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi

QURBANOV S.

Heydər Əliyev: zamandan uca İnsan

5-11

HACIYEV İ.

Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü

 

12-19

ZEYNALOV İ.X.

İqtisadi tərəqqiyə aparan böyük siyasət

20-33

MUXTAROVA Ə.İ.

Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının banisidir

 

34-41

MƏMMƏDOV İ.M., QULİYEV E.

Türk dünyasına inteqrasiya: Macarıstanın tarixi köklərinə qayıdışı

 

42-48

HÜSEYNOVA İ.M.

Heydər Əliyev və XX əsrin 70-80-ci illərində mədəni quruculuq məsələləri

 

49-58

MƏMMƏDOV N.

Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin qurucusu və banisidir

 

59-68

NURİYEVA İ.T.

Milli ordu quruculuğu sahəsində Heydər Əliyevin tarixi fəaliyyəti

 

69-75

РЗАЕВ А.А.,

АЛИЕВ А., 

АЛИЕВА К.

 

Гейдар Алиев и государственная политика в отношении национальных меньшинств

 

 

76-86

İSMAYILOVA S.A.

Bakı Dövlət Universitetinin dünya şöhrətli məzunu

87-90

MUSA RƏHİMOĞLU (QULİYEV)

 

Heydər Əliyev və Şeyx Şamil hərəkatı

 

91-94

NƏBİYEV V.,

MƏLİKLİ R.

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində Heydər Əliyev amili

 

95-99

BAXIŞOV M.

Yenı dünya nizamının formalaşması şəraitində Ümummilli lider Heydər Əliyev və  Azərbaycan Respublikasının diplomatiyası

 

 

100-106

MƏMMƏDOV A.B.

Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının demoqrafik inkişaf konsepsiyası

 

107-115

XƏLİLZADƏ A.

IV sənaye inqilabı şəraitində Azərbaycanda rabitə sisteminin inkişafı

 

116-120

MƏMMƏDOVA S.

Heydər Əliyev Türk  dünyasının birlik  rəmzidir

121-124

BAYRAMOVA B.

A View of Haydar Aliyev on the rendering of our ancient land: Zangazur to Armenia: The idea of the Zangazur corrıdor

 

125-129

MƏMMƏDOV N.

Heydər Əliyev və Xankəndi şəhərinin inkişaf strategiyası (1970-1985-ci illər)

 

130-139

ƏLİYEVA K.Q.

Ulu öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan xalqının soyqırımı problemi

 

140-143

ƏHMƏDOV H.O.

Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu siyasətinin mühüm  tarixi aspektləri

 

144-149

ИМАНЛЫ А.Г.

Гейдар Алиев – гениальный стратег и выдающийся дипломат

 

150-155

MEHDİYEV R.M.

Azərbaycan SSR-də Heydər Əlıyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə milli-mənəvi dəyərlərin inkişafında yeni mərhələnin başlanması

 

 

156-162

QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

HACIQƏDİRLİ A.M.

Məhəmməd pеyğəmbərin dini fəaliyyətində Mədinə mərhələsi

 

163-168

YENİ DÖVR

VEYSƏLOVA V.

XIX əsrdə Bolqarıstanda mədəni-maarifin inkişafı

169-173

ƏHMƏDOVA E.İ.

XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda xeyriyyəçilik ənənələri (sxemli təhlil)

 

174-187

ASİR DÖVR

РЗАЕВ А.А.,

АЛИЕВ А.,

САФАРОВА Х.

 

Культурное строительство в период Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.)

 

 

188-194

MEHDİYEVA N.C.

Türk dövlətlərinin mədəni əlaqələri (2004-2022)

195-200

KƏRİMOVA E.A.

Zəfər müharibəsi və Azərbaycanın dövlətçiliyinin möhkəmlənməsinin  yeni mərhələsi

 

201-206

ƏSGƏROVA Z.

Elmi diasporun milli elmin inkişafına təsiri

207-212

BEHBUDZADƏ H.

İqtisadi təhlükəsizliyin makroiqtisadi problemləri və onun aradan qaldırılması yolları

 

213-218

NAĞIYEVA N.

Cənubi Qafqaz regionunda ictimai-siyasi proseslər

219-224

ƏLİYEVA-

KƏNGƏRLİ A.İ.,

SADIQOV T.K.

 

Müasir kitabxanaların virtual məkanda fəaliyyəti və əhəmiyyəti

 

 

225-228

KƏRİMOVA S.

Biznes mühitinə informasiya dəstəyi sahəsində kitabxanaların elektron resurslarının rolu

 

229-233

NƏSİROVA S., MƏMMƏDOVA A.

Azərbaycan Respublikası və Çin Xalq Respublikası münasibətləri, gələcək perspektivlər

 

234-238

QULİYEVA G.

1950-1980-ci illərdə Türkiyə-İran arasında ictimai-mədəni əlaqələr

 

239-244

MƏHƏMMƏDLİ D., QASIMLI H.

Azərbaycan Respublikasının Şəki-Zaqatala iqtisadi regionunun kitabxanalarında turizmə dair informasiya resurslarının spesifik xüsusiyyətləri

 

 

245-254

HƏSƏNOVA A.V.

Dövlət qulluqçularına kitabxana xidmətinin keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi meyarları

 

255-260

İSMAYILOVA V.Z.

İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin olunmasında Azərbaycanın rolu

 

261-265

ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA, MUZEYŞÜNASLIQ

DADAŞOV Ə.N.

Azərbaycan abidələr içərisində ilk kənd təsərrüfatı və biçin alətləri haqqında

 

266-270

ИБРАГИМОВА Р.М.

Похоронные обряды у народов Северного Кавказа

в XIX веке

 

271-276

MƏNBƏŞÜNASLIQTARİXŞÜNASLIQDEMOQRAFİYAMETODİKA

KNYAZ ASLAN,

SƏFƏROVA S.

 

Azərbaycanda milli dərsliklərin tərtibi tarixindən

 

277-280

 

© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]