Jurnalın sonuncu nəşri - YÜKLƏ Onlayn bax
Mündəricat
HEYDƏR ƏLİYEV – 101
HACIYEV İ. Heydər Əliyev – dünya miqyaslı siyasətçi 5-11
ZEYNALOV İ.X. Ümummilli lider Heydər Əliyev və milli tariximiz 12-20
ƏLİYEV Q.Ə. Heydər Əliyev və Türk birliyi 21-27
MƏMMƏDOV N.R. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları və Heydər Əliyev qətiyyəti (XX əsrin 60-70-ci illəri) 28-38
MƏMMƏDOV N. Prezident İlham Əliyevin siyasəti: güclü Azərbaycan, dayanıqlı sabitlik və davamlı inkişaf 39-48
HACIYEVA Z. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının xilaskarı və qurucusu 49-53
QULİYEVA S.Z. Hеydər Əliyеvin erməni faşizminə qarşı mübarizəsi: insan amili və genefondun qorunması 54-58
AĞAYEVA X.A. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətində Qərbi Azərbaycan məsələsi 59-62
MƏMMƏDLİ B.A. Heydər Əliyevin ikinci prezidentliyi dövründə AzərbaycanABŞ münasibətləri Vətən tarixşünaslığında 63-73
ƏLİYEV S. XX əsrin sonlarında Naxçıvanın sosial-iqtisadi vəziyyəti 74-79
QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR
VEYİSOV A., BƏDƏLOVA T. Azərbaycan diplomatiyası: Ağqoyunlular və Avropa 80-85
MƏMİŞOVA G.Ə. İslam dininin Azərbaycanda dərki və onun etimoloji problemləri 86-89
YENİ DÖVR
İSMAYILOV S.Ə. Çar Rusiyası dövründə Qərbi Azərbaycanda şəhər məktəbləri 90-93
ƏZİZOVA M. İşğaldan sonra çar Rusiyasının Dərbənddə həyata keçirdiyi gömrük – karantin siyasəti 94-100
BƏŞİROV Q., CƏFƏROV T. XX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasının ərazisi, əhalinin etnik, dini tərkibi və milli məsələ 101-105
MUSTAFAYEV İ.Z. İspaniya 1900-1903-cu illər ümumdünya iqtisadi böhran illərində 106-109
MÜASİR DÖVR
ABBASOVA G.Ə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi inkişafı 110-115
ГАСАНОВА С. Сравнительный анализ бакинской нефтяной стратегии 90-х XIX – 90-х ХХ века 116-121
BAXIŞOV M.Ə. XXI əsrin birinci rübündə NATO-nun beynəlxalq münasibətlərdə iştirakı 122-127
АББАСОВ Т.Н. Новый импульс в отношениях между Москвой и Анкарой в ХХI столетии 128-139
MƏMMƏDOV Q. Yaxın Şərqdə geosiyasi maraqların toqquşması milli mətbuatin gündəmində 140-147
İSMAYILZADƏ X. Müasir dövrdə ABŞ-ÇXR münasibətlərində rəqabətin müxtəlif formaları 148-152
NAĞIYEVA N. Müasir şəraitdə kolonializmin ifadə formaları 153-158
MƏLİKOVA Z. Türkiyənin müasir geosiyasətində Yaxın Şərq regionu 159-164
HƏZİYEVA S. Şərqdəki müsəlman ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla diaspor işi 165-168
БАЙРАМОВА Э. Деятельность движения неприсоединения в мировой политике и позиция Азербайджанской Республики (1991- 2010 гг.) 169-173
HƏSƏNOVA S. Müasir dövrdə Çexiya və Azərbaycan Respublikaları arasında münasibətlər 174-180
QAFARLI N. Ayətullah Məhəmməd Baqir əs-Sədrin İraqda ictimai-siyasi fəaliyyətinə dair 181-186
MƏMMƏDLİ Ü.Ə. Yuqoslaviyanın dağılmasından sonra Balkanlarda böyük güclərin siyasəti 187-192
ƏSƏDULLAYEV Y. Kitabxanalar və elmi kommunikasiya sistemi 193-197
ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA, MUZEYŞÜNASLIQ
ДАДАШОВ А.Н. Молотильные орудия эпохи палеометалла, найденных на территории Азербайджана (Представлено академиком НАН Азербайджана Т.Бунятовым) 198-202
ОРУДЖЕВА Л. Торговый обмен и культурные связи Азербайджана в эпоху Средней бронзы 203-207
MEHDİYEVA H., VƏLİYEVA İ. Göyçə gölü ətrafının erkən tunc dövrü arxeoloji abidələri 208-211
AVŞAROVA İ.N. Azərbaycan ərazisində tunc dövrü ibadətgahları və dinidünyəvi görüşlərlə bağlı maddi mədəniyyət abidələri 212-217
MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ, TARİXİ ÇOĞRAFİYA, DEMOQRAFİYA, METODİKA
MƏMMƏDOV A.B. B.Urlanisin tədqiqat əsərlərində tarixi demoqrafiya məsələləri 218-227
RAMAZANLI H.X. Akademik Y.M.Mahmudlunun əsərlərində elmlərin differensiyası, təmərgüzləşməsi, metodologiyası, mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq problemlərinin həlli məsələləri 228-232
MAMMADOVA G. The Sumer problem in Samuel Kramer’s studies 233-237
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]