HƏSƏNAĞA RAMAZANLI

AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafya İnstitutunun

«Azərbaycanın Neolit-Eneolit dövrü arxeologiya»sı şöbəsinin

aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

 

AKADEMİK Y.M.MAHMUDLUNUN ƏSƏRLƏRİNDƏ ELMLƏRİN DİFFERENSİYASI, TƏMƏRGÜZLƏŞMƏSİ, METODOLOGİYASI, MƏNBƏŞÜNASLIQ VƏ TARİXŞÜNASLIQ PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ MƏSƏLƏLƏRİ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/228-232

 

Ciddi fəaliyyət yolu seçmiş akademik Y.M.Mahmudlunun əsərlərində dialektik proseslər, dife­rensiallaşma, litoqrafiya, fundamental və tətbiqi tədqiqatlar kimi problemli məsələlərdən qaçmaq mə­sələləri praktiki olaraq sistemləşdirilərək yüksək səviyyədə əsaslandırılmışdır. Differensasiya, elm­lərin qarşılıqlı formada yaxınlaşması, tarix elminin tədqiq etdiyi çərçivədə konkret problemlərin retro­spektiv formasında, fundamental elmlərin mürəkkəb sistemində hal-hazırda insan mədəni həyatının mənşəyi keyfiyyət baxımından istifadə olunur.

Açar sözlər: Azərbaycan, mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq, metodologiya, elmi-nəzəri, təhlil.YÜKLƏ [217.96 Kb]
Baxış: 26
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]