ЛАЛАНДЕР ОРУДЖЕВА

доктор философии по истории,

Бакинский Государственный Университет 

lalandarorucova@gmail.com

 

ТОРГОВЫЙ ОБМЕН И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ АЗЕРБАЙДЖАНА

В ЭПОХУ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/203-207

 

Возникновение крупных племенных объединений, повышение производительности труда, увеличение частной собственности, формирование раннегородских центров значительно уси­лили обмен внутриплеменных объединений и обмен с соседними племенами Закавказья. В этот период устанавливаются более тесные экономические и культурные связи со странами Ближнего Востока. В обмене между племенами и упрочений связей с соседними странами ос­новную роль играли продукты земледелия и скотоводства, медь, мышьяк, керамические изде­лий, соль и т.д.

Ключевые слова: бронза, культурные связи, племена, хозяйство, экономика.YÜKLƏ [193.37 Kb]
Baxış: 33
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]