YUSİF ƏSƏDULLAYEV

Bakı Dövlət Universitetinin

Kitabxana-informasiya resurslarının idarə

edilməsi kafedrasının doktorantı

[email protected]

 

KİTABXANALAR VƏ ELMİ KOMMUNİKASİYA SİSTEMİ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/193-197

 

Məqalədə elmi kommunikasiya sisteminin dövrlər üzrə təhlili verilmişdir. Elmi kommunikasiya sisteminin əsas komponentləri, onların ayrı-ayrı dövrlərdə dəyişikliklərə məruz qalması, sistemə yeni elementlərin daxil olunması məsələləri göstərilmişdir. Eyni zamanda elmi sənəd axınının strukturunda baş verən dəyişikliklərin kitabxanalara təsiri göstərilmişdir. Müasir akademik və elmi kitabxanaların elmi kommunikasiya sistemindəki digər elementlərlə əlaqələri aşkar edilmiş və yeri müəyyən edilmişdir.

Kitab çapından əvvəl elmi kommusikasiya sisteminin əsas elementi kimi müəllif, kitabxana, və oxucu çıxış edirdi, lakin kitab çapının kəşf edilməsi elmi kommunikasiya sisteminə yeni element olan nəşriyyatı daxil edərək sistemə əsaslı şəkildə təsir göstərdi. XX-ci əsrin ikinci yarısımda telekommuni­kasiya vasitələrinin sürətli inkişafı nəticəsində yeni elementlər elmi kommunikasiya sisteminə daxil olmuş və elementlərin arasındakı əlaqələr miqdarca artmışdır.

Açar sözlər: elmi kommunikasiya, kommunikasiya sistemi, kitabxana, sənəd axını, elektron nəşr.YÜKLƏ [195.66 Kb]
Baxış: 30
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]