ЭЛЬНАРА БАЙРАМОВА

докторант кафедры

новой и новейшей истории стран Европы и Америки

Бакинского Государственного Университета

elnaravahabova81@gmail.com 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НЕПРИСОЕДИНЕНИЯ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

И ПОЗИЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1991-2010 гг.)

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/169-173

 

Статья посвящена деятельности Движения неприсоединения в 1991-2010 годах и изу­чению позиции Азербайджанской Республики по отношению к этому движению. В статье комментируются особенности участия Движения неприсоединения в международных отно­шениях, его отношений с международными организациями и развитыми странами в связи с новой геополитической ситуацией, возникшей в мире после «холодной войны». Особое внима­ние автор уделяет направлениям и характеру внешней политики Азербайджанской Респуб­лики и ее попыткам приблизиться к Движению неприсоединения.

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, неприсоединение, независимость, внеш­няя политика, безопасность, пространство сотрудничестваYÜKLƏ [196.08 Kb]
Baxış: 22
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]