NƏRGİZ NAĞIYEVA

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,

Bakı Dövlət Universitetinin dosenti

[email protected]

 

MÜASİR ŞƏRAİTDƏ KOLONİALİZMİN İFADƏ FORMALARI

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/153-158

 

Kolonializm siyasi hadisəsi dünya tarixşünaslığında kifayət qədər əsaslı şəkildə araşdırılmış, bu sahədə xeyli sayda monumental, əsaslı nəzəri tədqiqat əsəri yazılmışdır. Bu əsərlərin hamısını sada­lamağa ehtiyac olmasa da, E.V.Tarlenin, Vijay Mişra və Bob Hodqenin kolonializmin tarixi və nəzəri əsərləri xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Kolonializm bir siyasi fenomen kimi qədim tarixə malikdir. Bu siyasi və iqtisadi hadisə lap qədim dövrlərdə də dünyanın müxtəlif ərazilərində mövcud olmuş, zamana və məkana görə öz forma və məzmununu dəyişərək bu günə qədər mövcudluğunu davam etdirməkdə­dir. Qədim Şərqdə, antik dövr, orta əsrlər və intibah dövrlərində Avropada kolonializm müəyyən mə­nada bəsit (primitiv) səciyyə daşımış, yalnız XVII əsrin əvvəllərindən etibarən, demək olar ki, Qərb dünyasının rəsmi siyasəti şəklinə düşmüşdür.

Açar sözlər: postkolonializm, müstəmləkəçilik, Qərb, modernizm, orientalizm, Edvard Səid.YÜKLƏ [230.72 Kb]
Baxış: 28
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]