QURBAN MƏMMƏDOV

Bakı Dövlət Universitetinin dosenti

qurbann.mammadov@mail.ru

 

YAXIN ŞƏRQDƏ GEOSİYASİ MARAQLARIN TOQQUŞMASI

MİLLİ MƏTBUATIN GÜNDƏMİNDƏ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/140-147

 

Minilliklərin qovşağında strateji və geosiyasi əhəmiyyətli mövqelərə malik, dünyanın enerji resursları ilə təminatında mühüm rol oynayan, beynəlxalq və regional kommunikasiya xəttlərinin qovşağında yerləşən və Qərbin inkişaf etmiş ölkələri üçün böyük bazar olan Yaxın və Orta Şərq re­gionu ətrafında “böyük oyunların” başlaması təsadüfi deyildi. Dünyanın cahangir dövlətləri regio­nun enerji resurslarını, xammal mənbələrini və bazarlarını bölüşdürmək uğrunda amansız mübarizə­yə başlamışdılar ki, bu mübarizə mümkün hərbi-siyasi yollarla aparılırdı. Bu bölgüdə üç başlıca dövlət – ABŞ, Çin və Rusiya iştirak etsə də, ABŞ hegemonluğu əldən verməməyə, digər dövlətləri ümumiyyətlə regiondan sıxışdırıb çıxarmağa çalışırdı ki, bunun üçün müxtəlif layihələrdən, üsul və vasitələrdən istifadə edirdi.Regionda gedən proseslər dünyanın bütün kütləvi informasiya vasitələri­nin, sosial şəbəkələrin, o cümlədən də milli mətbuatın diqqət mərkəzində idi və qalmaqdadır. Müəy­yən çatışmazlıqlara baxmayaraq milli mətbuat analitik təhliillər apararkən bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının geosiyasi maraqlarından çıxış edir, digər tərəfdən isə bitərəf mövqe sərgiləməklə baş verməkdə olanları analiz etməyə çalışırdı ki, məqalədə qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq araşdırmalar aparılır.

Açar sözlər: Yaxın və Orta Şərq, böyük dövlətlər, milli mətbuat, geosiyasi rəqabət, enerji re­sursları, demokratiya, sərhədlərin dəyişdirilməsi, hərbi-siyasi mübarizə, yeni qüvvələr tarazlığı, puç olmuş arzular.YÜKLƏ [276.59 Kb]
Baxış: 28
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]