SƏİDƏ QULİYEVA

Bakı Dövlət Universiteti, 

Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya ETL, dosent

[email protected]

ORCİD İD: 0000-0003-4320-3425

 

HЕYDƏR ƏLİYЕVİN ERMƏNİ FAŞİZMİNƏ QARŞI MÜBARİZƏSİ:

İNSAN AMİLİ VƏ GENEFONDUN QORUNMASI[1] 

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/54-58

 

Məqalənin əsas məqsədi görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin erməni faşizminə qarşı müba­rizədə insan amilinə xüsusi əhəmiyyət verməsini araşdırmaqdır. Bunun üçün genefondun qorunması və müharibə nəticəsində yaranan demoqrafik problemlərin həlli istiqamətində dövlət siyasəti tədqi­qata cəlb olunmuşdur. Əldə edilən materiallar əsasında belə qərara gəlinir ki, Heydər Əliyev tərəfin­dən həyata keçirilən tədbirlərin davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan regionda lider dövlətə çevrilmiş və Qafqazda erməni faşizmi məhv edilmişdir.

Açar sözlər: Heydər Əliyev, Azərbaycanın əhalisi, Azərbaycan ordusu, erməni faşizmi, Azər­baycan xalqının mübarizəsi, əhali artımı, tarixi demoqrafiya, genefondun qorunması.


[1] Məqalə 8 may 2021-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində təşkil edilmiş “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlən­dirilməsi və inkişafında Heydər Əliyevin rolu” adlı Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü­nə həsr olunmuş respublika elmi konfransında “Hеydər Əliyеvin erməni faşizminə qarşi mübarizəsi: demoqrafik prob­lemlərin tənzimlənməsi üçün həyata keçirilən tədbirlər” mövzusunda məruzə əsasında hazırlanmışdır.YÜKLƏ [272.92 Kb]
Baxış: 40
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]